ZESPÓŁ PLACÓWEK SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

 

Nawigacja

O placówce

INFORMACJA O ZESPOLE PLACÓWEK SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W KŁODZKU

ZPS w Kłodzku to dwa MOS-y – dla dziewcząt w Krosnowicach 213 oraz dla chłopców w Kłodzku, przy ul. Rajskiej 1.Wspólna szkoła dla dziewcząt i chłopców (7 klas do 16 osób: V-VI łączona, koedukacyjna szkoły podstawowej oraz po dwie pierwsze, drugie i trzecie gimnazjum – osobno dla chłopców i dziewcząt) mieści się w MOS Kłodzko (dziewczęta są przywożone i odwożone autobusem). W sumie w ośrodkach przebywa 108 wychowanków (60 dziewcząt - 5 grup wychowawczych po 12 osób oraz 48 chłopców – 4 grupy wychowawcze po 12 osób). W gimnazjum specjalnym jest przedmiot – przygotowanie do pracy w wymiarze 5 godzin tygodniowo, dla chłopców – ogrodnictwo, dla dziewcząt – fryzjerstwo. Do ZPS przyjmowana jest młodzież w wieku 11-18 lat na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez PPP ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i zaburzenia zachowania lub niedostosowanie społeczne – na prośbę rodziców/opiekunów prawnych.

W ZPS w Kłodzku zatrudnionych jest 54 pracowników kadry pedagogicznej: 32 wychowawców, 13 nauczycieli, 7 pracowników ds. pomocy psych.-pedag. (3 pedagogów, 2 psychologów, 1 logopeda, 1 terapeuta: 0,5 ds. terapii pedagogicznej, 0,5 ds. terapii uzależnień) oraz 2 wicedyrektorów – ds. dydaktycznych i wychowawczych. Oprócz tego pracownicy administracji i obsługi (17 etatów).

Siedziba szkoły oraz ośrodka dla chłopców mieści się na obrzeżach miasta (ok. 6 km od centrum) w kompleksie 4 przedwojennych budynków pierwotnie zbudowanych w latach trzydziestych XX wieku jako schronisko młodzieżowe, który stanowi własność organu prowadzącego – Rady Powiatu Kłodzkiego. Po wojnie mieścił się tutaj kolejno dom dziecka, oddział geriatryczny szpitala w Kłodzku, koedukacyjny specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy potem przekształcony w MOS dla chłopców, od 2008 r. jako składnik ZPS, a od 2011 r. przeniesiono tu wspólną szkołę.

Placówka ta jest niedoinwestowana i znajduje się w opłakanym stanie. Wymiany wymagają prawie wszystkie dachy, ogromna część stolarki okiennej i drzwiowej, a także część instalacji elektrycznej, grzewczej, odgromowej oraz orynnowanie. Straszy elewacja zewnętrzna – obiekt wpisany jest w wykaz zabytków, co determinuje dokonywanie uzgodnień z konserwatorem zabytków. Z uwagi na grubość ścian (dochodząca w niektórych miejscach do ponad metra) oraz gzymsowanie utrudniona jest nowoczesna termodynamizacja obiektów. Niezbędny jest gruntowny remont całości, a przede wszystkim sali gimnastycznej oraz klas i pomieszczeń grup wychowawczych. Z powodu braku funduszy na adaptację nie jest użytkowana tzw. baszta – drugie co do wielkości po sali gimnastycznej pomieszczenie oraz obiekty sanitarne, piwniczne i magazynowe. Wszystkie zewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz plac główny wymagają remontu i poprawy bezpieczeństwa. W budżet roku 2017 Rada Powiatu Kłodzkiego wpisała ponad milion zł na remont obiektu.

Do ośrodka przylega dość duży teren, który organ prowadzący – Rada Powiatu Kłodzkiego w części chce przeznaczyć do sprzedaży jako działki budowlane. Na tym terenie znajduje się zaniedbane i od lat nieużywane (z braku funduszy) trawiaste boisko do gry w piłki nożnej, asfaltowe boisko do koszykówki oraz ogród z częścią drzew owocowych. Brak jest ogrodzenia lub jest w dużej części zniszczone. Z uwagi na ciągłe zmiany w planie zagospodarowania miasta i powiatu nie można w sposób właściwy ogrodzić obiektu.

Większość remontów dokonywana jest we własnym zakresie zarówno przez pracowników obsługi jak i przez wychowawców i wychowanków. Występują rażące braki w wyposażeniu (część tapczanów i szafek nadaje się wymiany). Dyrektor i wychowawcy pozyskują używane meble za darmo od różnych ofiarodawców lub za grosze wycofane z remontowanych dużych obiektów (z Zespołu Uzdrowiskowego z Lądka Zdroju, hoteli itp.).

Katastrofalny stan placówki spowodowany jest wieloletnim zaniedbaniem, brakiem funduszy na remonty bieżące i inwestycje oraz programem naprawczym organu prowadzącego, który przewiduje, aby przede wszystkim realizować wydatki obligatoryjne, na inne- dyrektor musi mieć zgodę Zarządu Powiatu. Jedyne ważne inwestycje, które udało się zrealizować w MOS Kłodzko od 2012 r., to poprawa instalacji kanalizacyjno- ściekowej (przy poprzednio dokonywanym drenażu wpięto w niego szambo i deszczówkę) oraz wymianę pieca z olejowego na gazowy, co pozwoliło na oszczędności, dzięki czemu można było zrealizować remont i adaptację istniejących pomieszczeń na dodatkowe klasy, pomieszczenia dla pedagogów, terapeutów i psychologa oraz biurowe. W roku 2016 został wymieniony dach nad salą gimnastyczną oraz w tzw. podcieniach.

Mimo tego staramy się stale podnosić jakość naszej pracy. Oprócz współpracy ze środowiskiem lokalnym w Krosnowicach i w Kłodzku, w ramach której cyklicznie organizujemy imprezy dla środowiska lokalnego – w Krosnowicach: „Polska biega”, „Noc Świętojańska”, Dzień Babci i Dziadka i współpracujemy przy organizacji wielu innych, w Kłodzku: Bieg Flagi i Majowy Piknik Rodzinny, realizujemy projekty zewnętrzne dzięki zaprzyjaźnionej Fundacji FAR. Obecnie – jako jeden z 6 MOS-ów w Polsce zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w projekcie: „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej  i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” realizowanym przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, które otrzymało od Ministerstwa Edukacji Narodowej pełne dofinansowanie na jego przeprowadzenie. Oprócz tego przystąpiliśmy do dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach działań Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo przeszedł nowy projekt Fundacji FAR „Złap zajawkę”, który będzie realizowany w MOS Krosnowice dla dziewcząt. Poniżej wykaz już zrealizowanych projektów dla młodzieży ZPS w Kłodzku.

Wykaz projektów zrealizowanych z Fundacją Aktywnego Rozwoju lub przy jej wsparciu merytorycznym i osobowym wraz z podaniem kwoty i źródła dofinansowania – stan na 30 września 2016 r.

Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania

Rodzaj

wsparcia

przez FAR

Kwota

dofinanso

wania

1.

„Młodzież przeciw przemocy

w szkole”

DOLNOŚLĄSKI URZĄD

WOJEWÓDZKI w ramach

rządowego programu na lata 2014-

2016 r. „Bezpieczna i przyjazna

szkoła” mającego na celu 

zwiększenie skuteczności działań

wychowawczych i profilaktycznych

na rzecz bezpieczeństwa i

tworzenia przyjaznego środowiska

w szkołach i placówkach

województwa dolnośląskiego w

2014 r.

Wsparcie

merytoryczne

i osobowe

9 320 zł
2.

„Nowa perspektywa”

Polsko – Amerykańska Fundacja

Wolności i Polska Fundacja Dzieci

i Młodzieży w ramach Programu

„Równać Szanse”

Lider – FAR

Partner - ZPS

7 500 zł
3.

"Kilometry Dobra" w Kłodz

ku

Gmina Miasta Kłodzka

Lider – FAR

Partner - ZPS

5 000 zł
4. "Strefa Działania"

Dolnośląski Fundusz Małych

Inicjatyw finansowany w ramach

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Lider – FAR

Partner - ZPS

4999,60 zł
5.

"Planuję, nie marnuję ­

racjonalne zarządzanie

zdrowym odżywianiem"

Fundacja TESCO

Lider – FAR

Partner - ZPS

9 970 zł
6. „Rowerowa Kotlina”

Dolnośląski Fundusz Małych

Inicjatyw finansowany w ramach

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wsparcie

merytoryczne

i osobowe

4 890 zł

 


 

Dodatkowo w ramach przeprowadzonej akcji charytatywnej „Kilometry Dobra”, fundacja zakupiła i przekazała sprzęt multimedialny o wartości 5440,61 zł.

Obecnie prowadzona jest przez FAR kolejna akcja charytatywna – „Rajska jabłoń”, z której dochód w całości trafi do ZPS, a rozliczenie zbiórki nastąpi 31 grudnia 2016 r.

Dorota Krężlewicz – Skrobot

dyrektor ZPS w Kłodzku